Publicado el

Принципи Інтерактивного Навчання Іноземних Мов Та Їх Відповідність Вимогам Кредитно-модульної Системи Освіти У Внз України-> Стаття > Збірник «актуальні Проблеми Навчання Та Виховання Людей З Особливими Потребами»

Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра, готовність жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві. Учитель порівнює отримані результати, запитує чому групи прийняли такі рішення, відповідає на запитання учнів. Під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей. Інформації за короткий відтинок часу, а також заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи. Вислухавши різні точки зору, запитайте чи не змінив хтось із учасників своєї думки, чи не бажає перейти до іншого плакату?

інтерактивні методи навчання

Проект поєднує в собі багато методів і цілей навчання. Той факт, що лекція вимагає менше часу, ніж інтерактивні методи, створює спокусу зловживання нею в погоні за реалізацією (часто занадто перевантажених) програм навчання. Якщо ми зацікавлені у тому, щоб учні справді закріпили свої знання, краще відмовитися від деяких тем, ніж зробити з лекції домінуючий метод навчання. Методи, які досі часто застосовувались у процесі навчання, – це лекція, робота з текстом-джерелом або дискусія. Їх вважають традиційними, перевіреними навчальними методами, а в деяких ситуаціях просто необхідними (особливо тоді, коли за короткий час ми хочемо передати якнайбільше інформації). Однак часте використання давніх методів призводить до того, що вони стають «нудними», нецікавими і малоефективними.

Інтерактивні Методи Навчання Як Інструмент Виховання Підприємливості

Недоліком цього методу буває те, що студенти часто губляться і не можуть одразу дати відповіді. Мікрофон – метод роботи, в ході якого діти разом з вихователем утворюють коло та, передаючи один одному імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на задану тему. Наприклад, дитина бере мікрофон, розповідає кількома реченнями про себе, і передає мікрофон іншій дитині. Всі висловлювання дітей приймаються, схвалюються, проте не обговорюються. В статті розглянуто роль, значення, види інтерактивних методів навчання та особливості їх застосування в екскурсії як пізнавальному процесі.

За такої організації вчитель керує роботою кожної дитини опосередковано, че­рез завдання, якими він спрямовує діяльність гру­пи. Таке навчання відкриває можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізу­вати природне прагнення кожної людини до спілку­вання, сприяє досягненню дітьми вищих результатів засвоєння знань і формувань вмінь. До групового навчання можна віднести роботу в парах, ротаційні трійки, «Два — чотири — всі разом», роботу в малих групах, «Акваріум».

У дітей розвиваються навички спілкування в групах, вміння висловлюватись і критично мислити, переконувати, відстоювати свою думку і в той же час позитивно сприймати критику на свою адресу. Учитель основ здоров’я може залучати спеціально навчених учнів з числа старшокласників або студентів педагогічних вишів до проведення окремих занять. Також добровольці з числа учнів класу можуть допомагати вчителеві проводити наочні демонстрації, організовувати рольові ігри, записувати пропозиції під час мозкового штурму, проводити опитування і підрахунок думок учнів тощо.

Учитель має докласти зусиль, щоб створити якнайкращі умови для активності учнів – зокрема через конструювання спонукальних завдань, які пробуджують креативність і приносять цінний навчальний досвід. Саме завдяки правильно підібраним інтерактивним методам навчання можна збільшити інтерес учнів молодших класів до вивчення англійської мови як у стінах школи, так і до самостійного опанування мовою. «Круглий стіл» – метод проведення заняття із слухачами які, як правило, мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» – це свого роду нарада по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. В такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми.

Інтерактивних Методів Навчання

Сутність проектної методики полягає в тому, що мета занять і способи її досягнення повинні визначатися самим учнем на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб, мотивів, здібностей. У статті досліджується використання інтерактивних romcbkr методів і прийомів навчання англійської мови учнів молодших класів. Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивуван­ня, зацікавленість до знань та процесу їх сприймання.

Складіть речення з новими словами, переконайтеся чи правильно їх зрозуміли. Цю техніку слід використовувати для збору максимальної кількості інформації. Відповідачі— готують зміст заяви-відповіді та аргументи захисту.

Застосування ідей в обговорюваних проблемних ситуаціях. Назвімо цілі, яких можна досягнути через моделювання. Реєструючись, ви погоджуєтеся з угодою користувача та політикою конфіденційності. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І.

Є, однак, дуже специфічні правила й основні принципи для мозкового штурму, яких потрібно дотри­муватись. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5—7 осіб. Техніка «шести капелюхів» – це досконала рамка для проведення кожної дискусії. Ведучий може підготувати кольорові карточки (або картонні капелюхи), на яких напише характеристику кожного зі способів мислення.

На відмінну від активної і пасивної моделі навчання, де педагог виступає як «джерело знань», організатор, контролер, в інтерактивній моделі учитель є наставником. Забезпечується демократія між педагогом та учнями. Оскільки вони приймають важливі рішення, виконують багато завдань самостійно, спілкуються між собою, а також поєднують різні види діяльності. Джерелом мотивації є не оцінка, а прагнення здобути знання. Відсоток засвоєння інформації є високим, оскільки контроль учителя за обсягом і глибиною засвоєння знань є опосередкованим. Але варто зазначити, що інтерактивне навчання потребує від педагога додаткових знань з психології спілкування, адже потрібно налагодити контакт з кожною дитиною.